ปริญญาเอก

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรร่วม 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา และภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

 • – วิชาเอก การบริหารการศึกษา
 • – วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • – วิชาเอก พหุวัฒนธรรมศึกษา
 • – วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา
 • – วิชาเอก สังคมศึกษา
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

  – หมวดการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
  – หมวดการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  – หมวดการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

 2. กระบวนวิชาแกน 091xxx

  3.1 กระบวนวิชา 091800 : ปรัชญาการศึกษาเชิงวิพากษ์

  3.2  กระบวนวิชา 091891 : สัมมนาประเด็นวิจัยทางการศึกษา

3.3 กระบวนวิชา 091898 : วิทยานิพนธ์

3.4 กระบวนวิชา 091899 : วิทยานิพนธ์