ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  เป็นหลักสูตรร่วม 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา และภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้

– วิชาเอก การบริหารการศึกษา
– วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
– วิชาเอก การศึกษาเพื่อการพัฒนา
– วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา
– วิชาเอก สังคมศึกษา

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

– แขนงวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา
– แขนงวิชา วิจัยและสถิติการศึกษา

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

3.1 รายละเอียดกระบวนวิชา

4. กระบวนวิชาแกน 091xxx

4.1 กระบวนวิชา 091700 : ทฤษฎีเชิงวิพากย์ทางการศึกษา

4.2 กระบวนวิชา 091791 : สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา

4.3 กระบวนวิชา 091797 : วิทยานิพนธ์

4.4  กระบวนวิชา 091798 : การค้นคว้าแบบอิสระ

4.5 กระบวนวิชา 091799 : วิทยานิพนธ์