ปริญญาตรี

 1. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
  • กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
 2. กระบวนวิชาแกน 100xxx
 • 2.1  กระบวนวิชา  100102 : หลักปรัชญาการศึกษา
 • 2.2  กระบวนวิชา  100103 : จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา   
 • 2.3 กระบวนวิชา  100207 : วิชาชีพครูและความเป็นครู
 • 2.4 กระบวนวิชา  100209 : สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
 • 2.5 กระบวนวิชา  100306 : การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • 2.6 กระบวนวิชา  100307 : การศึกษาพิเศษร่วมสมัย
 • 2.7 กระบวนวิชา  100501 : การวิจัยทางการศึกษา
 • 2.8 กระบวนวิชา  100309 : การบริหารและกฎหมายการศึกษา
 • 2.9 กระบวนวิชา  100310 : การศึกษาพหุวัฒนธรรม
 • 2.10 กระบวนวิชา 100489 : การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
 • 2.11. กระบวนวิชา 100498 : การเตรียมการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
 • 2.12. กระบวนวิชา 100589 : การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
 • 2.13. กระบวนวิชา 100599 : การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2