เจ้าหน้าที่

นางขวัญเรือน มะดอรอ
หัวหน้าสำนักงานภาควิชา
นางยุวรี กันตีวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร
พนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)