อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
อาจารย์
อาจารย์ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ
อาจารย์
อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก
อาจารย์
อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล
อาจารย์
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง
อาจารย์
อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย
อาจารย์
อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์
อาจารย์พิชญ์ธีร์รา คุ้มชัยสกุล
อาจารย์
อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี วิริยางกูร
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
อาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
อาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
อาจารย์
อาจารย์วีระยุทธ สุภารส
อาจารย์
รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
อาจารย์
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์
อาจารย์ อาทิตยา อินยง
อาจารย์