ประวัติความเป็นมา

สำหรับประวัติความเป็นมาของภาควิชา ในคณะศึกษาศาสตร์นั้นมีพลวัตยาวนาน ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้

พ.ศ.2511  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2511 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเสนอโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ต่อสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมสภาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2511 ได้มติอนุมัติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้มีภาควิชา 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร  ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  ภาควิชาวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา และภาควิชาส่งเสริมการศึกษา

พ.ศ.2520 คณะศึกษาศาสตร์มีความเติบใหญ่จึงได้มีการปรับปรุงภาควิชา โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางวิชาการ ซึ่งได้ขยายจำนวนภาควิชาจาก 5 ภาควิชาเป็น 9 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา  ภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ภาควิชามัธยมศึกษา  ภาควิชาประถมศึกษา ภาควิชาศิลปะปฏิบัติ   ภาควิชาพลานามัย  และภาควิชาบริหารการศึกษา

พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2551 ซึ่งได้หลอมรวมภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์ภายใต้ชื่อ “สำนักวิชาการศึกษา” ทว่าการจัดหน่วยงานโดยการยุบรวมภาควิชา มีความไม่เหมาะสมต่อการพัฒนางานด้านวิชาการของคณะอยู่หลายประการ จึงเกิดแนวคิดที่จะจัดแบ่งส่วนงานโดยมีภาควิชาขึ้นใหม่

พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่๑๒) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงานเป็น ๕ หน่วยงานดังนี้ สำนักงานคณะ  ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา  ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้  ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงนับเป็นการก่อตั้งของภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ปรัชญา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษามีปรัชญาที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะศึกษาศาสตร์ที่ว่า

“การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นแบบองค์รวมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของแต่ละกลุ่มคนในสังคม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ มีจิตสำนึกและมุ่งมั่นใช้ศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม”

ปณิธาน

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาได้ยึดถือปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้   มีความมุ่งมั่นสร้างบัณฑิตครู บุคลากรและนักวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและความเป็นเลิศทั้งทางศาสตร์และศิลป์ด้านศาสตร์การศึกษา… พัฒนาองค์ความรู้ผ่านการวิจัย และมุ่งมั่นใช้ศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม …”

วิสัยทัศน์

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษาเป็นสถาบันชั้นนำในระดับสากล  พัฒนาศาสตร์การศึกษาโดยบูรณาการทฤษฎีพื้นฐานการศึกษาและศาสตร์การสอนเชิงวิพากษ์ เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นครู บุคลากร และนักวิชาการทางการศึกษาที่มีทั้งคุณธรรมและภูมิปัญญาเป็นเลิศ

ค่านิยม

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษามีค่านิยม ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ความทุ่มเทเสียสละ ยุติธรรม และโปร่งใส

พันธกิจ

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษามีพันธกิจหลัก ดังนี้

  • ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดย เน้นบ่มเพาะจิตสำนึกการรับใช้สังคมและคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา
  • บำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นล้านนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลแบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพ รักองค์กร รักการทำงานเป็นทีม และมีความสุขโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง