การบริหารภาควิชา

เพื่อให้ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทั้งด้านการบริหารบุคลากรและวิชาการสามารถตอบสนอง วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจึงมีผู้บริหารและบุคลากรดังนี้

  • กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
  • มกราคม 2558- จนถึงปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ เป็นหัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข เป็นรองหัวหน้าภาควิชาระยะหนึ่งก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชามีผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารับผิดชอบภาระงานด้านต่างๆ 4 คนด้วยกัน คือ
    • อาจารย์ ดร. ธารณ์  ทองงอก รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายวิชาการ
    • อาจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายนโยบายและแผน /งานประกันคุณภาพ
    • อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายวิเทศและชุมชนสัมพันธ์
    • อาจารย์ นันทกา ฟูสีกุล รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

นอกจากนี้ สำนักงานภาควิชายัง มีนางขวัญเรือน มะดอรอ  รับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการภาควิชา และหัวหน้าสำนักงานภาควิชา นางยุวรี กันตีวงค์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน) และนายวิริยะ ไชยวัณณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ