สาขาวิชา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ประกอบ สำนักงานภาควิชา และ สาชาวิชา  ซึ่งมีทั้งหมด 6  สาขาวิชาด้วยกัน คือ

  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
  • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา