สำหรับนักศึกษา

แนวปฏิบัติ ขั้นตอน แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบคำร้องทั่วไป(General Request Form)
แบบคำขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา (Leave While Holding Student Status)
แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา
แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา (Progress Report of Study)
แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหัวข้อ ดุษฎีบัณฑิต/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
(Request Form for Changing Title of Dissertation/Thesis/I.S. Examination)
แบบเสนอขอสอบ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
(Application Form for Dissertation/Thesis/I.S. Examination)
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
การเสนอขอขยายระยะเวลาการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบระยะเวลาแก่บัณฑิตวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สิทธิการรับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำหนดการสำคัญสำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่