สำหรับอาจารย์

 

ปฏิทินการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน “ขั้นตอนการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา”
ใบเบิกวัสดุ
แนวปฏิบัติการรับและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประเมินความพร้อมใช้ด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอยกเลิกและกำหนดเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ