โครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ สานสัมพันธ์การเรียนรู้ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  สาขาวิชาการศ […]

Continue reading

งานเสวนาหัวข้อ “ชุมชน ท้องถิ่น กับการจัดการศึกษาในยุค 4.0″

เมื่อวันที่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. […]

Continue reading

โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาฯ ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาพื้นฐาน […]

Continue reading

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 22 เมษาย […]

Continue reading

ฟังบรรยายหัวข้อ การจัดการศึกษาบนฐานความหลากหลายทางชาติพันธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสั […]

Continue reading